Maligayang pagdating sa hub para sa online na pakikipagugnayan para sa Plano sa Transportasyon ng Seattle

Ang Plano sa Transportasyon ng Seattle (STP) ay isang pananaw para sa kinabukasan ng transportasyon sa Seattle.

Ang STP ay ang aming kompromiso sa pagtatag ng isang sistema ng pang-transportasyon na nagbibigay sa lahat ng pag-access sa ligtas, mahusay, at abot-kayang mga opsyon para maabot ang mga lugar at pagkakataon. Gagabayan ng STP ang mga pamumuhunan ng lokal na transportasyon sa susunod na 20 mga taon – kaya gusto naming marinig mula sa iyo!

Ang sistema ng ating transportasyon ay higit pa sa basta mga kalsada lamang. Kabilang dito ang mga bangketa, mga tulay, mga hagdanan, transit, mga dinadaanan at mga linalakaran, mga daanan ng bisikleta, mga tawiran, mga pampublikong espasyo gaya ng mga kapihan sa kalye at mga bangko at marami pang iba. Ang sistema ng transportasyon ay kung papaano nakakapaglibot sa paligid ng lungsod ang lahat, pinaguugnay tayo sa mga lugar at mga pagkakataon. Subalit ang COVID-19, pagbabago sa klima, at ang mabilis na paglago ng populasyon ay nagpapahirap na panatilihing pulido ang pagtakbo ng sistema. Ito ang dahilan kung bakit nais namin na lumikha ng isang napapanatili na sistema na gumagana ngayon at sa hinaharap.

Manatiling konektado

Mag-sign up para sa Plano sa Transportasyon ng Seattle para sa mga napapanahong ulat sa email:

Bisitahin ang website ng Plano sa Transportasyon ng Seattle nang mas may matutunan pa ang tungkol sa planong ito, makahanap ng mga mapagkukunan para sa mga proyekto at mga madalas na mga katanungan, at manatiling ganap na bago ang inyong mga alam tungkol sa proseso sa pagpaplano.

Makilahok sa pagpaplano ng kinabukasan ng transportasyon sa Seattle!

Sa unang yugto ng pakikipag-ugnayan, tatakbo mula tagsibol hanggang sa tag-init ng 2022, makikipagtrabaho sa inyo ang SDOT – ang komunidad – upang makapagtatag ng sama-samang pananaw para sa kinabukasan ng transportasyon sa Seattle, nakikinig sa inyo upang maunawaan ang inyong mga priyoridad, mga pagsubok, at mga pangangailangan habang kayo'y naglilibot sa lungsod.

Ano ang aming ibig sabihin sa “sama-samang pananaw para sa kinabukasan ng transportasyon sa Seattle”? Ang STP ay isang pagkakataon upang ating mapagisipan lahat kung papaano natin nais maglibot sa paligid ng lungsod sa hinaharap. Aming inaasahan na mapakinggan ang tungkol sa inyong mga ideya, karanasan, pagsusubok, at mga pagkakataon upang makatulong sa pagbuo ng network ng mga kalye at mga pampublikong lugar na nakakatugon sa mga pangangailangan ng lahat.

Ibig namin malaman:

  • Sa tuwing inyong naiisip ang tungkol sa kinabukasan ng transportasyon sa Seattle, ano ang inyong inaasahang makita? Ano ang mahalaga sa inyo?
  • Sa inyong paglilibot sa Seattle, ano ang mga pagsubok ang inyong kinahaharap? Ano ang magpapadali sa paglilibot?

Aming gagamitin ang inyong mga sagot sa mga katanungan na ito upang mabuo ang pundasyon ng Plano sa Transportasyon ng Seattle. Sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglikha ng STP, matutulungan niyo kami na makabuo ng sistema ng transportasyon na gagana ng mas mabuti para sa lahat!

Kunin ang aming pangkasalukuyang sarbey sa Plano sa Transportasyon ng Seattle

Salamat sa lahat nang kumuha ng aming unang sarbey! Ang iyong ilalagay ay makakatulong sa amin na simulan ang pagbuo ng STP at upang planuhin ang aming pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Ang aming pangkasalukuyang sarbey ay nakatuon sa pag-tatatag ng kolektibong pananaw para sa kinabukasan ng transportasyon sa Seattle. Ibahagi ang ingyong mga kasagutan sa ibaba upang makatulong sa amin na gabayan ang aming trabaho!

Sabihin sa amin kung saan ninyo nakikita ang mga pagsubok at mga pagkakataon sa aming interaktibo na mapa

Papaano gamitin ang mapa na ito:

  • Gamitin ang ang icon na kumakatawan sa widget ng pagsasalin sa mapa icon upang piliin ang inyong ninanais na wika.
  • Hilahin at ibagsak ang pin, linya, o pang-marka na lugar sa mapa, o i-klik “Magkomento Na!” nang makapag-simula.
  • Kapag inyo nang nailagay ang pang-marka sa mapa, ibahagi ang inyong mga karanasan, priyoridad, pagsubok, at mga pagkakataon sa kahon ng komento at i-klik ang “susunod.”
  • Matapos ninyong maibahagi ang inyong komento, isang opsiyonal na sarbey ay makikita. Ang impormasyon na ito ay makakatulong sa amin na pagbutihin ang aming serbisyo sa lahat ng mga miyembro ng komunidad.

Dumalo sa darating na kaganapan

Parating na Birtwal at Harapan na Pakikipag-ugnayan na mga Pagkakataon

Makikipagkita kung nasaan kayo!

Kami ay maglalagay ng kalendaryo para sa mga paparating na kaganapan dito habang naka-iskedyul ang mga ito. Manatiling nakasubaybay para sa mga karagdagan pang mga detalye sa mga paparating na mga pagkakataon upang makilahok.

Kami ay pupunta sa inyo!

Gamitin ang pormularyong ito upang maimbita kami sa inyong mga kaganapan at mga pagpupulong.

Invite us

Ang SDOT ay nakatuon na mag-host ng mga pagkakataon na makipag-ugnayan na naaakseso at ligtas habang patuloy ang pandemyang COVID-19. Aming susundin ang mga alituntunin mula sa Centers for Disease Control and Prevention para sa mga harapan na mga kaganapan at magbigay ng birtwal na mga alternatibo para sa mga pagkakataon na pakikipag-ugnayan kailanman maaari.

Padalhan kami ng email o tumawag sa aming linya ng pang-voicemail

Kayo ba ay mayroong mga katanungan, alalahanin, o mga komento tungkol sa Plano sa Transportasyon ng Seattle? Padalhan kami ng email o mag-iwan ng voicemail at kayo ay aming babalikan.

Tawagan ang aming linya ng telepono na may iba't-ibang mga wika at mag-iwan ng mensahe upang magbahagi ng inyong katugunan o magtanong ng katanungan. Mag-iwan ng mensahe sa inyong ninanais na wika at alin man sa aming pangkat ng pagkikipag-ugnayan o isang tagapagsalin ay tatawag sa inyo na may mga sagot sa inyong mga katanungan.

Padalhan kami ng email: STP@Seattle.gov

Tawagan ang aming linya para sa voicemail: 206-257-2114

Mag-iwan ng pangkalahatang komento

Kung nais ninyo na magbigay ng pangkalahatang komento sa Plano sa Transportasyon ng Seattle, kung maaari lamang ay gamitin ang kahon ng komento na ito.

Mga Komento

Mga Komento

Ano ang proseso ng pagsusuri sa kapaligiran para sa Plano sa Transportasyon ng Seattle?

Ano ang proseso ng pagsusuri sa kapaligiran para sa Plano sa Transportasyon ng Seattle?

Ang STP ay dadaan sa proseso ng pagsusuri ng State Environmental Policy Act (SEPA). Tinitiyak ng SEPA na ang kahalagahan ng kapaligiran ay lubusang isinasaalang-alang sa panahon ng pagpaplano at mga proseso ng paggawa ng desisyon.

Ang Panahon para sa 30-araw na Pangangalap ng SEPA ng Komento – Hunyo 15 – Hulyo 15, 2022: ang Pangangalap ay nagbibigay ng pagkakataon para sa komunidad na magbahagi ng ilalagay sa SDOT tungkol sa kung ano isasama sa Pahayag ng Epekto sa Kapaligiran.

Magbalangkas ng Pahayag ng Epekto sa Kapaligiran [Environmental Impact Statement] (EIS) na Mailalabas at ng 30-araw Panahon ng Pagkomento – Maagang bahagi ng 2023: Sa oras na mailabas ang balangkas ng EIS, imbitado ang komunidad upang magbahagi ng mga komento. Ang mga komento na ito ay isasama sa pangwakas na EIS, kasama ng mga tugon.

Ang Paglathala sa Pangwakas na EIS – Kalagitnaan ng 2023: Ang pangwakas na EIS, na kinabibilangan ng mga tugon sa mga komento na ibinahagi sa binalangkas ng EIS, ay gagamitin upang ipaalam ang proseso sa paggawa ng disisyon

Kung saan tayo patungo

Ang proseso ng pagpaplano ay nagsimula noong Enero 2022, at aming inaasahan na magkaroon ng nabalangkas na plano para sa pampublikong pagsusuri sa panahon ng Tagsibol 2023. Sa kabuuan ng proseso, mayroon kayong mga pagkakataon upang maibahagi ang inyong mga karanasan at upang masuri, mag-komento sa, at tumulong sa pag-hubog ng plano, kaya ipagpatuloy ang inyong pagsubaybay dito upang manatiling sa napapanahong ulat sa proseso.

Palatakdaan ng Oras

Tag-sibol –
Tag-init 2022

Ika-1 Yugto ng pampublikong pakikipag-ugnayan (KAMI AY NARITO)

Sa yugto na ito kami ay makikipagtulungan sa inyo – ang komunidad – upang itatag ang nakabahaging pananaw para sa STP. Kami ay makikipag-tulungan sa inyo upang maunawaan ang inyong mga priyoridad, mga pagsubok, at mga pangangailangan habang naglilibot kayo sa Seattle.

Tag-lagas 2022 –
Tag-sibol 2023

Ika-2 Yugto ng pampublikong pakikipag-ugnayan

Sa yugto na ito, aming ibabahagi kung ano ang aming narinig at nalaman mula sa Ika-1 Yugto, at kung papano ipinaalam ang inyong puna sa aming pagpaplano sa kasalukuyan. Amin din sisikapin na makakuha ng mas marami pang mga puna mula sa komunidad tungkol sa mga partikular na mga bahagi ng plano habang ito ay binubuo.

Tag-sibol ng 2023

Ika-3 Yugto ng pampublikong pakikipag-ugnayan

Aming ibabahagi ang binalangkas na STP sa komunidad at tanungin ang inyong pagsusuri at katugunan upang siguraduhin na kami ay nasa tamang tinatahak.

Tag-init ng 2023

Tapusin ang Plano sa Transportasyon ng Seattle!

Upang manatiling may kaalaman sa mga napapanahong ulat sa STP at mga parating na mga pagkakataon upang makilahok, tiyakin na mag-sign-up para sa mga email ng mga napapanahong ulat.

Ibig niyo pa ng karagdagang impormasyon?

Bisitahin ang website ng Plano sa Transportasyon ng Seattle nang mas may matutunan pa ang tungkol sa planong ito, makahanap ng mga mapagkukunan para sa mga proyekto at mga madalas na mga katanungan, at manatiling ganap na bago ang inyong mga alam tungkol sa proseso sa pagpaplano.

Salamat sa inyong pakikibahagi sa pagbuo ng Plano sa Transportasyon ng Seattle! Aming inaasahan ang tuluyan na pakikipagtulungan sa inyo at sa inyong mga kapitbahayan upang lumikha ng sistema ng transportasyon na makakatugon sa ating pangkalahatang pangangailangan.

Manatiling konektado

Mag-sign up para sa Plano sa Transportasyon ng Seattle para sa mga napapanahong ulat sa email:

Mayroon ba kayong mga katanungan, mga alalahanin, o mga komento?

Padalhan kami ng email sa: STP@Seattle.gov

Tawagan ang aming linya sa voicemail: 206-257-2114