ናብ ኦንላይን ማእከል ተሳትፎ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ብዛዕባ መጻኢ መጓዓዝያ ኣብ ሲያትል ዚገልጽ ራኢ እዩ።

መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ንዅሉ ሰብ ናብ ቦታታትን ኣጋጣሚታትን ንምብጻሕ ዉሑስ፣ ስሉጥን፣ ዝተመጣጠነ ዋጋ ዘለዎን ኣማራጺታት ንኺረክብ ዜኽእል ስርዓት መጓዓዝያ ኽንሃንጽ ዘለና ቈራጽነት ዝረኣየሉ እዩ። መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ኣብዚቕጽሉ 20 ዓመታት ኣብ'ቲ ኸባቢ ዚግበሩ ወፍሪታት መጓዓዝያ ኪመርሕ እዩ- ስለዚ ዘለካ ርኢቶ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና!

ስርዓተ መጐዓዝያና ጽርግያ ጥራይ ማለት ኣይኰነን። መገዲ ኣጋር፡ ድልድላት፡ መደያይቦታት፡ መሰጋገሪታት፡ መገድታትን ትረይላትን፡ መገዲታት ናይ ብሽክለታ፡ መስቀላዊ መገዲ፡ ህዝባዊ ቦታታት ከም ናይ ጐደና ካፊታትን ኮፍ መበሊታትን፡ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ዘጠቓልል ኢዩ። ስርዓት መጓዓዝያ ኵሉ ሰብ ኣብ ዙርያ እታ ኸተማ ዚዞረሉ መገዲ እዩ፡ እዚ ኸኣ ምስ ቦታታትን ኣጋጣሚታትን ዜራኽበና እዩ። ይኹን እምበር ኮቪድ-19፣ ናይ ኣየር ንብረት ለውጢን፣ ልዑል ናህሪ ውሳኸ ቁጽሪ ህዝቢን እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ጸገም ንኽካየድ ንምግባር ኣጸጋሚ ጌሮሞ ይርከቡ። በዚ ድማ እዩ ሐዚን ኣብ ቀጻሊን ክሰርሕ ዝኽእል ቀጻልነት ዘለዎ ስርዓት ክንፈጥር እንደሊ።

ርክብካ ኣይተቋርጽ

ብዛዕባ መደብ መጉዓዝያ ሲያትል ዚገልጽ እዋናዊ ሓበሬታ ብኢ-መይል ንክትረክብ ተመዝገብ፦

ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ንኽትፈልጥ፡ ናይ ፕሮጀክት ሓበሬታን ብዛዕባ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታትን፡ ከምኡውን ብዛዕባ መስርሕ እቲ መደብ እዋናዊ ሓበሬታ ምእንቲ ኽትረክብ ነቲ ናይ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ወብሳይት Seattle Transportation Plan website ርአ።

ኣብ ምውጻእ መደብ ናይ መጻኢ መጓዓዝያ ሲያትል ተሳተፍ!

ኣብ ጻንሒት እቲ ካብ ጽድያ ኽሳዕ ክረምቲ 2022 ኣብ ዘሎ እዋን ዝካየድ ቀዳማይ ደረጃ ተሳትፎ፡ ኣብ'ታ ኸተማ ኽትዘውር ከለኻ ቐዳምነታትካ፡ ብድሆታትካን፡ ድሌታትካን ዝምልከት ሰሚዑ ንምርዳእ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT)፣ ሓባራዊ ራኢ ኣብ መጻኢ መጓዓዝያ ሲያትል ንምምስራት ምሳኻትኩም- ምስ ማሕበረሰብ ኺዓዪ እዩ።

“ሓባራዊ ራኢ ኣብ መጻኢ መጓዓዝያ ሲያትል” ክንብል እንከለና እንታይ ማለትና እዩ? መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ኸኣ ኣብ መጻኢ ነታ ኸተማ ብኸመይ ክንዞራ ኸም እንደሊ ንኽንሓስቦ ኣጋጣሚ ይኸፍተልና። ናይ ዅሉ ሰብ ድሌታት ዜማልኡ መርበብ ጐደናታትን ህዝባዊ ቦታታትን ንምህናጽ ዝሕግዙ ሓሳባት፡ ተመክሮታት፡ ብድሆታትን፡ ዕድላትን፡ ካብኻ ክንሰምዕ ተስፋ ንገብር።

ኽንፈልጦ ንደሊ፦

  • ብዛዕባ መጻኢ መጓዓዝያ ኣብ ሲያትል ክትሓስብ ከለኻ፣ እንታይ ክትርኢ ኢኻ ተስፋ እትገብር? ንዓኻ ዜገድሰካ እንታይ እዩ ?
  • ኣብ ሲያትል ክትዘውር ከለኻ፣ እንታይ ብድሆታት እዮም ዜጋጥሙኻ? እሞ ደኣ ብቐሊሉ ከም እትዛወር ዝገብረካ እንታይ እዩ?

ነዞም ሕቶታት እዚኦም እትህቦም መልሲታት ንመሰረት መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ንምህናጽ ክንጥቀመሎም ኢና። ኣብ ከይዲ ምፍጣር መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ብምስታፍ፣ ንዅሉ ብዝበለጸ ዚጠቅም ስርዓት መጓዓዝያ ኣብ ምህናጽ ክትሕግዘና ኢኻ።

ነዚ ኣብ'ዚ ግዜ እዚ ኣብ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ዝግበር መጽናዕቲ እስከ ውሰድ

ንዅልኹም ነቲ ፋልማይ ዳህሳሳዊ መጽናዕትና ዝወሰዱኩም ነመስግነኩም! እቲ ዝሃብኩምዎ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብና እንገብሮ ናይ ምብጻሕ መደብ ክነውጽእን ንከይዲ ምምዕባል መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ክንጅምርን ሓጊዙና እዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ እንገብሮ መጽናዕቲ ብዛዕባ መጻኢ መጓዓዝያ ኣብ ሲያትል ሓባራዊ ኣረኣእያ ኣብ ምምስራት ዘተኰረ ኢዩ። ንዕዮና ምምራሕ ንክሕግዘና ኣብ ታሕቲ መልስታትካ ኣካፍል!

ኣብቲ ኢንተርኣክቲቭ ማፕ (interactive map) ብድሆታትን ኣጋጣሚታትን ኣበይ ከም ዝረኣኻ ንገረና

ነዚ ካርታ እዚ ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ፦

  • ነቲ ምልክት ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ ትርጉም ዊጌት (widget) ይውክል ምልክት ተጠቒምካ ነቲ እትፈትዎ ቛንቋ ምረጽ።
  • ንምጅማር፣ ናብቲ ካርታ ፒን፡ መስመር፡ ወይ ሓባሪ/መመልከቲ ቦታ ድራግ ኤንድ ድሮፕ (Drag and drop) ግበር ወይ “Comment Now!” ዝብል ጠውቕ።
  • ኣብቲ ካርታ ሓባሪ ቦታ (marker) ምስ ገበርካ፡ ተመክሮታትካ፡ ቀዳምነታትካ፡ ብድሆታትካን፡ ኣጋጣሚታትካን ኣብቲ ሓሳብ ዝወሃበሉ ሳጹን ኣካፍል እሞ “next” ዝብል ጠውቕ።
  • ሓሳብካ ምስ ኣካፈልካ፣ ብምርጫኻ ዝካየድ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ኺወጽእ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንዅሎም ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ እነቕርቦ ኣገልግሎት ንኸነመሓይሽ ይሕግዘና።

ኣብ ዚመጽእ ፍጻሜ ተኻፈል

ስዒቦም ኣብ መጻኢ ዝካየዱ ናይ ቨርቹዋልን ብአካል ትካፈለሎምን ናይ ተሳትፎ ዕድላት

ኣብ'ቲ ዘለኻሉ ቦታ ምሳኻ ምርኻብ!

ዓውደ-ኣዋርሕ ናይቲ ዚመጽእ ፍጻመታት ከምቲ ተመዲብዎ ዘሎ ኣብዚ ኽንልእኽ ኢና። ተሳታፊ ንምዃን ብዛዕባ እቶም ስዒቦም ዝመጹ ዕድላት ዝወጽእ ዝርዝር ሓበሬታታት ተገዲስካ ስዓብ።

ናባኻ ኽንመጽእ ኢና!

ነዚ ቅጥዒ እዚ ተጠቒምካ ናብ ፍጻመታትካን ኣኼባታትካን ዓድመና።

Invite us

ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል ብቆራጽነት ኣብ'ዚ ቀጻሊ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ርሕዋትን ውሑሳትን ናይ ተሳትፎ ዕድላት ከአንግድ እዩ። ነቶም ን ብኣካል ዝእንገዱ ፍጻመታት ኣመልኪቱ ካብ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማም (Centers for Disease Control and Prevention) ዚመጽእ መምርሒታት ክንስዕቦ ኢና፣ ብዝተኻእለ መጠን ከኣ ቪርችዋል( virtual) ናይ ተሳትፎ ዕድል ኣማራጺታት ክንህብ ኢና።

ኢ-መይል ስደደልና ወይ ናብ መስመር መልእኽቲ ብድምጺ ደዉል

ብዛዕባ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ሕቶታት፡ ሻቕሎት ወይ ሓሳባት ኣሎዉኻ ዶ? ኢመይል ስደደልና ወይ ድማ ናይ ድምጺ መልእኽቲ ግደፈልና ክንምለሰካ ኢና።

ነቲ ብብዙሕ ቋንቋታት ግልጋሎት ዝህብ መስመር ተሌፎንና ደዊልካ ሓሳብካ ንምክፋል ወይ ሕቶ ንምሕታት መልእኽቲ ሕደግ። ነቲ መልእኽቲ በቲ እትመርጾ ቛንቋ ሕደገልና፡ እታ ጕጅለና ወይ ተርጓሚ ድማ ንሕቶታትካ መልሲ ንኺህበካ መሊሱ ክድውለልካ እዩ።

ኢ-መይል ስደደልና፦ STP@Seattle.gov

መስመር መልእኽቲ ድምጽና ደውል፦ 206-257-2114

ሓፈሻዊ ርእይቶ ሕደገልና

ብዛዕባ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ሓፈሻዊ ርእይቶ ኽትህብ እንተ ደሊኻ ብኽብረትካ ነዛ ሳጹን መውሃቢት ሓሳብ ተጠቐመላ።

ርኢቶታት

ርኢቶታት

መስርሕ ኣከባብያዊ ገምጋም መደብ መጓዓዝያ ሲያትል እንታይ እዩ፧

መስርሕ ኣከባብያዊ ገምጋም መደብ መጓዓዝያ ሲያትል እንታይ እዩ፧

መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ብናይ ስተይት ከባብያዊ ፖሊሲ ሕጊ (State Environmental Policy Act) (SEPA) መስርሕ ገምጋም (ክለሳ) ክሓልፍ እዩ። ስተይት ከባብያዊ ፖሊሲ ሕጊ (SEPA) ኣብ እዋን መደብ ምግባርን ውሳነ ምሃብን ንኣከባብያዊ ክብርታት ኣጸቢቑ ኣብ ግምት ከምዘእትዎ የረጋግጽ።

ስተይት ከባብያዊ ፖሊሲ ሕጊ (SEPA) ናይ 30 መዓልቲ ዝወሰደ ትዕዝብቲ ርእይቶ ህዝቢ — ካብ 15 ሰነ ክሳዕ 15 ሓምለ 2022፡እቲ ትዕዝብቲ ኣብቲ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ (Environmental Impact Statement) እንታይ ክጠቓለል ከም ዘለዎ ዝምልከት ርኢቶ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT) ካብ’ቲ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ንክቕበል ዕድል ዝህብ እዩ።

ንድፊ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ (Environmental Impact Statement) ዕላው ዝግበረሉን ናይ 30-መዓልቲ ናይ ርኢቶ ግዜን— ኣብ መፈለምታ 2023: ሓንሳብ እቲ ንድፊ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ (EIS) ዕላው ምስተገብረ፡ እቲ ማሕበረሰብ ርእይቶታቱ ንኼካፍል ይዕደም። እዞም ርእይቶታት እዚኦም ምስቲ መልስታት ብሓባር ኣብ’ቲ ናይ መወዳእታ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ (EIS) ክወሃሃዱ እዮም።

ናይ መወዳእታ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ ዝተሓተመሉ — መፋርቕ-2023:ናይ መወዳእታ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ፡ እንተላይ ነቶም ኣብ ንድፊ መግለጺ ከባቢያዊ ጽልዋ ዝተዋህቡ መልስታት ናይ ርእይቶታት፡ ነቲ ውሳነ ናይ ምግባር መስርሕ ንምሕባር ከገልግሉ እዮም

ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና

እቲ ናይ ምውጣን መስርሕ ኣብ ጥሪ 2022 እዩ ጀሚሩ: ኣብ ጽድያ (spring) 2023 ህዝባዊ ክለሳ ንምግባር ድማ ረቂቕ ውጥን ክህልወና ትጽቢት ንገብር። ኣብ ብምሉኡ እቲ መስርሕ: ተመክሮታትካ ንኸተካፍልን ነቲ መደብ ንኽትምርምሮን: ሪኢቶ ንኽትህብን: ነቲ መደብ ንምብጻሕ ንኽትሕግዝን፡ ኣጋጣሚ ኽትረክብ ኢኻ፣ ስለዚ ብዛዕባ እቲ መስርሕ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ'ዚ ተመሊስካ ርአ።

ሰሌዳ ግዜ

ጽድያ —
ክረምቲ 2022

ደረጃ 1 ናይ ህዝባዊ ተሳትፎ (ኣብዚ ኣሎና)

ኣብ'ዚ ደረጃ እዚ ምሳኻትኩም-ምስ እቲ ማሕበረሰብ- ሓቢርና ሓባራዊ ራእይ ኣብ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ንምቛም ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ሲያትል ክትዞሩ ኸለኹም ቀዳምነታትኩም፡ ብድሆታትኩምን፡ ድልየታትኩምን ንምርዳእ ምሳኻትኩም ክንዓዪ ኢና።

ቀውዒ (ፎል) 2022 —
ጽድያ (ስፕሪንግ) 2023

ደረጃ 2 ናይ ህዝባዊ ተሳትፎ

ኣብ'ዚ ደረጃ እዚ፡ ነቲ ኣብ ደረጃ 1 ዝሰማዕናዮን እተመሃርናዮን፡ ከምኡድማ እቲ ዘእተኻዮ ሓበሬታ ነቲ መደብና ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ከም ዝሓበረና ከነካፍል ኢና። ኣብ ርእሲ እዚውን እቲ መደብ እናማዕበለ ክኸይድ ከሎ ብዛዕባ እተወሰኑ ተዋጽኦታት ካብ'ቲ ማሕበረሰብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኽንሓትት ኢና።

ጽድያ (ስፕሪንግ) 2023

ደረጃ 3 ናይ ህዝባዊ ተሳትፎ

ኣብ ቅኑዕ መገዲ ኸም ዘለና ርግጸኛታት ምእንቲ ኽንከውን ነቲ ንድፊ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ንማሕበረሰብ ከነካፍሎ ኢና ስለዝኾነ ድማ ገምጋምኩምን ርእይቶኹምን ክንሓትት ኢና።

ክረምቲ (ሳመር) 2023

መደብ መጉዓዝያ ሲያትል ወድእ!

ብዛዕባ ኣብ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ዚወጽእ እዋናዊ ሓበሬታን፡ ኣብ መጻኢ ንኽትሳተፍ ዜኽእል ኣጋጣሚታት ክትረክብ ምእንታን፣ ኣብ’ቲ ኣብ ናይ ኢ-ሜይል እዋናዊ ሓበሬታ ተመዝገብ

ዝያዳ ሓበሬታ ትደሊዶ?

ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ንኽትፈልጥ፡ ናይ ፕሮጀክት ሓበሬታን ብዛዕባ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታትን፡ ከምኡውን ብዛዕባ መስርሕ እቲ መደብ እዋናዊ ሓበሬታ ምእንቲ ኽትረክብ ነቲ ናይ መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ወብሳይት Seattle Transportation Plan website ርአ።

ኣብ ምምዕባል መደብ መጓዓዝያ ሲያትል ስለ እተኻፈልካ ነመስግነካ! ምሳኻን ምስ ጐረባብትኻን ብሓባር ዘድልየና ነገራት ዘማልእ ስርዓት መጓዓዝያ ኣብ መጻኢ ኽንፈጥር ክንሰርሕ ብሃንቀውታ ኢና እንጽበ።

ርክብካ ኣይተቋርጽ

ብዛዕባ መደብ መጉዓዝያ ሲያትል ዚገልጽ እዋናዊ ሓበሬታ ብኢ-መይል ንክትረክብ ተመዝገብ፦

ሕቶታት፡ ሻቕሎት፡ ወይ ሓሳባት ኣሎካዶ?

ኢ-ሜይል ኣብ'ዚ ስደደልና፦ STP@Seattle.gov

ናብ መስመር መእኽቲ ብድምጺ ደውል፦ 206-257-2114