Gara giddugala hirmaannaa toora interneetii Karoora Geejjibaa Siyaatil baga nagaan dhuftan

Karoorri Geejjibaa Siyaatil (STP) kun mul'attaa geejjiibaa Siyaatil keessa ka fulaa duraati.

STPn sirna geejjibaa nama hundaaf filannoo nageenya qabu, gahumsa qabu, fi gatii madaalawaa ta’e bakka fi carraa bira ga’uuf gargaaru ijaaruuf waadaa galluu keenyaati. STPn waggoota 20 dhufaniif hoorii geejjibaa biyya keessaa irra oolu ni qajeelcha – kanaaf isin irraa dhaga’uu barbaanna!

Sirni geejjibaa keenyaa daandii qofa osoo hin taane waan caaludha. Daandiwwan miillaa, riqichoota, sadarkaawwan, geejjibaa uumaata, daandiiwwan fi xurreewwan, daandii baaskilii, daandii qaxxaamuraa, iddoowwan uummataa kanneen akka laffa buuna fi teessoo daandii fi kanneen biroo hedduu of keessatti qabata. Sirni geejjibaa akkaataa namni hundi magaalaa keessa naanna’u, iddoo fi carraa waliin nu wal qunnamsiisudha. Garuu COVID-19, jijjiiramni qilleensaa, fi baay’inni ummataa saffisaa ta’een sirni kun haala rakkoo malee akka hojjatu gochuun rakkisaa taasisa. Kanaafidha sirna itti fufiinsa qabu kan ammas ta'e gara fuulduraatti hojjetu uumuu kan barbaannuuf.

Walitti qabadhaa turraa

Haroomsaalee imeelii Karoora Geejjiba Siyaatiliidhaaf galmaa'aa:

Waa’ee karoorri maal akka ta’e caalaatti baruuf, qabeenya pirojektii fi gaaffilee yeroo baay’ee gaafataman argachuuf, akkasumas adeemsa karooraa yeroo yeroon argachuuf marsariitii Karoora Geejjibaa Siyaatil daawwadhaa.

Qoophii karoora hegeree geejjiba Siyaatil keessatti hirmaadhaa!

Marsaa jalqabaa hirmaannaa keessatti, birraa irraa kaasee hanga ganna 2022tti, SDOT si waliin – hawaasa – mul’ata waloo hegeree geejjibaa Siyaatil keessatti hundeessuuf, ni hojjata, magaalattii keessa yeroo sochootu waan dursa kennitu, rakkowwan si mudatan fi fedhii kee hubachuuf si dhaggeeffachuu.

“Mul’ata waloo egeree geejjibaa Siyaatil” jechuun maal jechuu keenya? STPn gara fuulduraatti akkamitti magaalattii keessa socho’uu akka barbaannu hunda keenyaaf carraa itti tilmaamnudha. Yaadawwan, muuxannowwan, rakkowwan, fi carraawwan keessan dhaga’uuf abdii qabna, kunis networkii daandii fi iddoowwan uummataa fedhii nama hunda guutan ijaaruuf gargaaruuf.

Beekuu barbaadna:

  • Waa'ee hegeree geejjibaa Siyaatil yeroo yaaddan maal arguuf abdattu? Maaltu isiniif barbaachisaadha?
  • Naannawaa Siyaatil oggaa deemtan, danqaawwan maaltu isin mudata? Naanna’uu maaltu salphisa?

Deebii gaaffilee kanaaf kennitanitti fayyadamnee bu'uura Karoora Geejjibaa Siyaatil ni ijaarra. Uumama STP keessatti qooda fudhachuudhaan sirna geejjibaa nama hundaaf haala gaariin hojjetu ijaaruuf nu gargaartu!

Qorannoon keenya ammaa Karoora Geejjibaa Siyaatil fudhadhaa

Qorannoo keenya isa jalqabaa kan fudhattan hundi galatoomaa! Galteen yaada keessan STP qopheessuu akka jalqabnuu fi hawaasa bira gahuu keenya karoorfachuuf nu gargaareera.

Qorannoon keenya ka ammaa mul’ata waloo hegeree geejjibaa Siyaatil diriirsuu irratti xiyyeeffata. Hojii keenya qajeelchuu gargaaruuf deebii keessan armaan gadii nuuf qoodaa!

Kaartaa wal-qunnamtii keenya irratti rakkoowwan fi carraawwaan bakka itti argitan nuuf himaa

Kaartaa kanaa akkaataa itti fayyadaman:

  • Afaan barbaadde filachuuf mallattoo wiijetii hiikkaa kaartaa irratti bakka bu'amallattoo fayyadami.
  • Mallattoo piini, sarara, ykn naannoo kaartaa irratti harkisii gadi dhiisi, ykn jalqabuuf “Amma Yaada kenni!” tuuqi.
  • Mallattoo kaartaa irratti erga kaa’attee booda, muuxannoo, dursa kennitu, qormaataa fi carraa kee saanduqa yaada keessatti qoodiitii “next” cuqaasi.
  • Erga yaada keessan qooddanii booda qorannoon filannoo ta'e ni mul'ata. Odeeffannoon kun tajaajila miseensota hawaasaa hundaaf kenninu fooyyessuuf nu gargaara.

Sagantaa dhufu irratti hirmaadhaa

Carraa Hirmaannaa kan qaamaan hin raawwatamnee fi kan qaamaan raawwatamu kan Fuulduraa

Bakka jirtutti siin wal arguu!

Kaalaandarii taateewwan dhufan akkuma beellamameen asitti maxxansina. Carraa hirmaannaa dhufuuf jiru ilaalchisee bal'inaan nu eegaa.

Gara keessan ni dhufna!

Taateewwanii fi walgahii keessan irratti nu afeeruuf unka kana fayyadamaa.

Invite us

SDOT yeroo weerara COVID-19 itti fufamee jirutti carraawwan hirmaannaa dhaqqabamaa fi nageenya qaban keessummeessuuf kutannoo qaba. Taateewwan qaamaan raawwatamaniif qajeelfama Wiirtuuwwan To’annoo fi Ittisa Dhukkubaa irraa ni hordofna, yeroo danda’ametti carraa hirmaannaadhaaf filannoowwan dhugaa ni kennina.

Email nuuf ergaa ykn sarara sagalee keenyatti bilbilaa

Waa’ee Karoora Geejjiba Siyaatil gaaffiwwan, yaaddowwan, ykn yaadawwan qabduu? Imeeli nuuf ergaa ykn sarara sagalee nuuf ergaa nutis isinitti deebina.

Sarara bilbilaa keenya afaanota hedduutti bilbiluun yaada keessan nuuf qooduuf ykn gaaffii gaafachuuf ergaa dhiisaa. Afaan barbaaddaniin ergaa dhiisaa gareen keenya daawwannaa ykn afaan hiikuun gaaffii keessaniif deebii isiniif deebisee isiniif bilbila.

Imeeli nuuf ergaa: STP@Seattle.gov

Sarara ergaa sagalee keenyaaf bilbilaa: 206-257-2114

Yaada waliigalaa nuuf dhiissaa

Karoora Geejjibaa Siyaatil irratti yaada waliigalaa kennuu yoo barbaaddan, maaloo saanduqa yaada kana fayyadamaa.

Yaadoota keenna

Yaadoota keenna

Adeemsi gamaaggama naannoo Karoora Geejjibaa Siyaatil maali?

Adeemsi gamaaggama naannoo Karoora Geejjibaa Siyaatil maali?

STPn adeemsa gamaggamaa Seera Imaammata Mootummaa Naannoo (SEPA) keessa ni darba. SEPAn yeroo admeesaaleen karooraa fi murtee-kennuu keessatti safuuwwan naannawaa akka gadi fageenyaan akka ilaalaman ni taasisa.

SEPA Carraa Xinxalaa (Scoping) guyyoota-30 Yeroo Yaada Kennuu – Waxabajjii 15 anga Adoolessa 15, 2022: Scoping waa'ee Hima Dhiibbaa Naannawaa SDOT dhaaf yaada akka qoodan hiree hawaasaf dha.

Wixineen Ibsa Dhiibbaa Naannoo (EIS) Gadi Lakkifamuu fi Yeroo Yaada guyyoota 30 — Jalqaba bara 2023: Wixineen EIS erga gadhiifamee booda hawaasni yaada kennuu danda’a. Yaadonni kun deebii kenname waliin EIS isa dhumaa keessatti hammatamaniiru.

EIS Xumuraa Maxxanfame — Walakkeessa bara 2023: EIS dhumaa, kan deebii yaada wixinee EIS irratti qoodame of keessatti hammate, adeemsa murtii kennuu beeksisuuf kan oolu ta’a

Bakka itti deemnu

Adeemsi karooraa Guraandhala 2022 kan jalqabe yoo ta’u, Birraa 2023 keessa wixinee karoora gamaaggama ummataa ni qabaanna jennee eegna. Adeemsa kana hunda keessatti, muuxannoowwan kee qooddachuuf carraawwan ni argatta, akkasumas karoora sana gamaaggamuu, yaada kennuu fi bocuuf gargaaruu, kanaaf adeemsa irratti odeeffannoo haaraa argachuuf as deebi’tee ilaaluu kee itti fufi.

Sarara yeroo

Birraa —
Ganna 2022

Marsaa 1ffaa hirmaannaa ummataa (NUTI AS JIRRA)

Marsaa kana keessatti mul’ata waliinii STP’f hundeessuuf isin waliin — hawaasa — ni hojjanna. Yeroo Siyaatil keessa sochootan dursa kennuu, qormaata, fi fedhii keessan hubachuuf isin waliin hojjenna.

Birraa 2022 —
Arfaasaa 2023

Marsaa 2ffaa hirmaannaa ummataa

Marsaa kana keessatti, Marsaa 1ffaa keessatti waan dhageenyee fi baranne, akkasumas galteen keessan karoora keenya hanga har’aatti akkamitti akka beeksise ni qoodna. Akkasumas, akkuma karoorichi qophaa’aa jirutti qaamolee adda ta’an irratti hawaasa irraa galtee dabalataa ni barbaanna.

Birraa 2023

Marsaa 3ffaa hirmaannaa ummataa

Wixinee STP hawaasaaf ni qoodna, karaa sirrii irra akka jirru mirkaneeffachuuf gamaaggamaa fi yaada keessan ni gaafanna.

Ganna 2023

Karoora Geejjibaa Siyaatil Xumuraa!

Odeeffannoo ammayyoomsuu STP fi carraa hirmaachuuf dhufu irratti odeeffannoo argachuuf, fooyya’iinsa email argachuuf galmaa’uu keessan hin dagatinaa.

Odeeffannoo dabalataa barbaadduu?

Waa’ee karoorri maal akka ta’e caalaatti baruuf, qabeenya pirojektii fi gaaffilee yeroo baay’ee gaafataman argachuuf, akkasumas adeemsa karooraa yeroo yeroon argachuuf marsariitii Karoora Geejjibaa Siyaatil daawwadhaa.

Karoora Geejjibaa Siyaatil qopheessuu keessatti qooda fudhachuu keessaniif galatoomaa! Sirna geejjibaa fedhii waloo keenya guutu uumuuf isinii fi ollaa keessan waliin hojjechuu keenya itti fufuuf hawwii guddaan eegganna.

Walitti qabadhaa turraa

Haroomsaalee imeelii Karoora Geejjiba Siyaatiliidhaaf galmaa'aa:

Gaaffiwwan, yaaddowwan ykn yaadawwan qabduu?

Imeeyli nuuf ergaa: STP@Seattle.gov

Sarara ergaa sagalee keenyaaf bilbilaa: 206-257-2114