ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ສູນກາງການມີສ່ວນຮ່ວມອອນລາຍສຳລັບແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

ແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP) ແມ່ນວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດໃນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle.

STP ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເຮົາເພື່ອການສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງເພື່ອເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ. STP ຈະເປັນແນວທາງການລົງທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງທ້ອງຖິ່ນໃນອີກ 20 ປີຂ້າງໜ້າ – ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ!

ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາເປັນຫຼາຍກວ່າຖະໜົນ. ມັນປະກອບໄປດ້ວຍທາງຍ່າງ, ຂົວ, ຂັ້ນໄດ, ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ ແລະ ເທຣລ, ເສັ້ນທາງລົດຖີບ, ບ່ອນຂ້າມທາງ, ພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ: ຮ້ານກາເຟ ແລະ ມ້ານັ່ງແຄມທາງ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ລະບົບການຂົນສົ່ງແມ່ນວິທີທີ່ທຸກຄົນເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາກັບສະຖານທີ່ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ. ແຕ່ຍ້ອນສະຖານະການພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກໃນການດຳເນີນການລະບົບນີ້ໃຫ້ຄ່ອງຕົວ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງລະບົບທີ່ຍືນຍົງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່

ລົງທະບຽນເພື່ອການອັບເດດທາງອີເມວຂອງແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle:

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle!

ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຈົນເຖິງລະດູຮ້ອນປີ 2022, SDOT ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງ ວິໄສທັດໂດຍລວມເພື່ອອະນາຄົດສຳລັບການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle ໂດຍຮັບຟັງທ່ານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງ.

ຄວາມໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ “ວິໄສທັດໂດຍລວມເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນ Seattle” ໝາຍເຖິງຫຍັງ? STP ແມ່ນໂອກາດສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນທີ່ຈະຈິນຕະນາການວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງແນວໃດໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ, ປະສົບການ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍສ້າງເຄືອຂ່າຍຖະໜົນ ແລະ ພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ.

ພວກເຮົາຢາກຮູ້:

  • ເມື່ອທ່ານຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle, ທ່ານຫວັງຢາກຈະເຫັນຫຍັງ? ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກັບທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
  • ເມື່ອທ່ານເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງ Seattle, ທ່ານພົບກັບຄວາມທ້າທາຍຫຍັງແດ່? ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງສັນຈອນງ່າຍຂຶ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຄຳຕອບຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຂອງແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle. ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງ STP, ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນ.

ເຮັດແບບສຳຫຼວດແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ

ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ເຮັດແບບສຳຫຼວດສະບັບທຳອິດຂອງພວກເຮົາ! ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນການພັດທະນາ STP ແລະ ວາງແຜນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.

ແບບສຳຫຼວດປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສ້າງວິໄສທັດລວມເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle. ແບ່ງປັນຄຳຕອບຂອງທ່ານດ້ານລຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ!

ບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານເຫັນຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນແຜນທີ່ແບບໂຕ້ຕອບຂອງພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ

ວິທີການໃຊ້ແຜນທີ່ສະບັບນີ້:

  • ໃຊ້ ໄອຄອນທີ່ເປັນຕົວແທນວິດເຈັດການແປພາສາຢູ່ເທິງແຜນທີ່ໄອຄອນເພື່ອເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຖະນັດ.
  • ລາກ ແລະ ວາງໝຸດ, ເສັ້ນ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍພື້ນທີ່ລົງໃນແຜນທີ່, ຫຼື ຄລິກ “ຂຽນຄຳເຫັນດຽວນີ້!” ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ.
  • ເມື່ອທ່ານວາງເຄື່ອງໝາຍລົງໃນແຜນທີ່ແລ້ວ, ກະລຸນາແບ່ງປັນປະສົບການ, ລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆຂອງທ່ານໃນກ່ອງຄຳເຫັນ ແລະ ຄລິກ “ຕໍ່ໄປ.”
  • ຫຼັງຈາກທ່ານແບ່ງປັນຄຳເຫັນຂອງທ່ານແລ້ວ, ແບບສຳຫຼວດທີ່ເປັນທາງເລືອກຈະປາກົດຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ.

ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ

ໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມແບບສະເໝືອນຈິງ ແລະ ແບບຕົວຕໍ່ຕົວທີ່ຈະມາເຖິງ

ພົບກັນຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຢູ່!

ພວກເຮົາຈະໂພສປະຕິທິນກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໄວ້ບ່ອນນີ້ເມື່ອມີການກຳນົດຂຶ້ນ. ຕິດຕາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາຈະມາຫາທ່ານ!

ໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອເຊີນພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ ແລະ ການປະຊຸມຂອງທ່ານ.

Invite us

SDOT ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ປອດໄພໃນລະຫວ່າງການລະບາດໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຈາກສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດສຳລັບກິດຈະກຳແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ແລະ ໃຫ້ທາງເລືອກສະເໝືອນຈິງສຳລັບໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ສົ່ງອີເມວຫາເຮົາ ຫຼື ໂທຫາສາຍຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງພວກເຮົາ

ທ່ານມີຄຳຖາມ, ຂໍ້ກັງວົນ ຫຼື ຄຳເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ບໍ? ສົ່ງອີເມວຫາເຮົາ ຫຼື ຝາກຂໍ້ຄວາມສຽງໄວ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຄືນຫາທ່ານ.

ໂທຫາສາຍໂທລະສັບແບບຫຼາຍພາສາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ ເພື່ອແບ່ງປັນຄຳຕິຊົມຂອງທ່ານ ຫຼື ຖາມຄຳຖາມ. ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ເປັນພາສາທີ່ທ່ານຖະນັດ ແລະ ທີມງານເຜີຍແຜ່ ຫຼື ນາຍພາສາຂອງພວກເຮົາຈະໂທກັບຄືນຫາທ່ານພ້ອມກັບຄຳຕອບຕໍ່ກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງອີເມວຫາເຮົາ: STP@Seattle.gov

ໂທຫາສາຍຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງພວກເຮົາ: 206-257-2114

ຝາກຄຳເຫັນທົ່ວໄປ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄຳເຫັນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle, ກະລຸນາໃຊ້ກ່ອງຄຳເຫັນນີ້.

ຄຳເຫັນ

ຄຳເຫັນ

Wຂັ້ນຕອນການທົບທວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນຫຍັງ?

ຂັ້ນຕອນການທົບທວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນຫຍັງ?

STP ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ (State Environmental Policy Act ຫຼື SEPA). SEPA ຮັບປະກັນວ່າຄ່ານິຍົມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.

ໄລຍະເວລາສະແດງຄຳເຫັນ ການກຳນົດຂອບເຂດ SEPA 30 ມື້ — 15 ມີຖຸນາ — 15 ກໍລະກົດ, 2022: ການກຳນົດຂອບເຂດເປີດໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ SDOT ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະຮວມຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການເຜີຍແຜ່ສະບັບຮ່າງຂອງຖະແຫຼງການຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EIS) ແລະ ໄລຍະເວລາສະແດງຄຳເຫັນ 30 ວັນ — ຕົ້ນປີ 2023: ເມື່ອເຜີຍແຜ່ສະບັບຮ່າງຂອງ EIS ແລ້ວ, ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເພື່ອແບ່ງປັນຄຳເຫັນ. ຄຳເຫັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນ EIS ສະບັບສຸດທ້າຍພ້ອມກັບຄຳຕອບ.

EIS ສະບັບສຸດທ້າຍເຜີຍແຜ່ແລ້ວ — ກາງປີ 2023:EIS ສະບັບສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງຮວມເອົາຄຳຕອບຕໍ່ກັບຄຳເຫັນທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຢູ່ໃນ EIS ສະບັບຮ່າງ, ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ

ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຫາ

ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2022 ແລະ ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະມີຮ່າງແຜນການໃນການທົບທວນຄືນຈາກສາທາລະນະໃນລະຫວ່າງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ປີ 2023. ຕະຫຼອດຂັ້ນຕອນນີ້ ທ່ານຈະມີໂອກາດໃນການແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານ ແລະ ທົບທວບ, ສະແດງຄຳເຫັນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງແຜນ, ສະນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ກັບມາກວດເບິ່ງຄືນຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ.

ກຳນົດການ

ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ —
ລະດູຮ້ອນ ປີ 2022

ໄລຍະທີ 1 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມສາທາລະນະ (ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້)

ໃນໄລຍະນີ້ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດຮ່ວມກັນສຳລັບ STP. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຈລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງ Seattle.

ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ປີ 2022 —
ລະບູໃບໄມ້ປົ່ງ ປີ 2023

ໄລຍະທີ 2 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ

ໃນໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະທີ 1, ແລະ ວິທີການທີ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການວາງແຜນຂອງພວກເຮົາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາຍັງຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອີກເຊັ່ນກັນຈາກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຜນງານໃນຂະນະທີ່ແຜນນີ້ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ປີ 2023

ໄລຍະທີ 3 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ

ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຮ່າງ STP ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານທົບທວນຄືນ ແລະ ສະແດງຄຳເຫັນຕິຊົມເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາມາໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ລະດູຮ້ອນ ປີ 2023

ສຳເລັດແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle!

ເພື່ອຮັບຊາບຂໍ້ມູນອັບເດດຂອງ STP ແລະ ໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈະມາເຖິງ, ກະລຸນາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ ລົງທະບຽນເພື່ອການອັບເດດທາງອີເມວ.

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມບໍ?

ເຂົ້າເບິ່ງ ເວັບໄຊແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນ, ຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ.

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle! ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາ.

ບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່

ລົງທະບຽນເພື່ອການອັບເດດທາງອີເມວຂອງແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle:

ທ່ານມີຄຳຖາມ, ຂໍ້ກັງວົນ ຫຼື ຄຳເຫັນບໍ?

ສົ່ງອີເມວຫາເຮົາ: STP@Seattle.gov

ໂທຫາສາຍຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງພວກເຮົາ: 206-257-2114